top of page
< Back

Brieanna Blake

Support Coordinator

Brieanna Blake

Our Support Coordinator, Ms. Blake, has provided our youth/families with 5+ years of social services experience, classroom management, advocacy, providing families with resources and linkages, mentorship, and stellar leadership. Ms. Blake provides invaluable support services to our families.

Kowòdonatè sipò, Madmwazèl Blake, gen plis pase 5 lane esperyans nan fè seminè pou jèn ak lafanmi sou kesyon jesyon, defann dwa moun ak konekte fanmi ak resous. Madmwazèl Blake founi sèvis sipò li san mezire ak fanmi yo.

bottom of page