top of page

Èske ou ap chèche pou achte yon asirans sante? Are you looking to buy health insurance?

Gen plisyè plan asirans sante ou ka chwazi e ki ka pa koute ou anpil lajan. Avantaj sa yo  disponib sou @GetCoveredNJ! Get Covered New Jersey ofri èd pou diminye lajan ou ap peye chak mwa pou asirans sante. An reyalite, 9 sou 10 moun ki aplike, kalifye pou èd sa a.  Aplike jodi a nan GetCovered.NJ.gov#GetCoveredNJ #HealthInsuranceMore plan choices and record savings are

available through @GetCoveredNJ! Get Covered

New Jersey offers financial help to lower

monthly premium cost. In fact, 9 out of 10

enrolling qualify for financial help. Enroll today
20 views0 comments

Commentaires


bottom of page